Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

POTŘEBY PRO KERAMICKÉ DÍLNY

Kamenná prodejna v Úvalech ale i pohodlný e-shop.

Registrace   |   Přihlášení   |   <strong>CZ</strong> / EN   |    +420 281 981 572

Rady pro začínající keramikyProgram pro školyZvýhodněné balíčkyKatalog ke stažení (PDF)

Úvod  » obchodní podmínky  » gdpr a cookies


GDPR a Cookies


GDPR – PRAVIDLA SPOLEČNOSTI FIRMY PROPEC SPOL. S R.O.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Firma Propec spol. s r.o., se sídlem Pražská 691, Úvaly 25082, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto firmou, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů firmou Propec spol. s r.o.

Firma Propec spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU").

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Firma Propec spol. s r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje firma Propec spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů firmou Propec spol. s r.o.:

Rozsah zpracování osobních údajů firmou Propec spol. s r.o.:

Firma Propec spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

Zdroje osobních údajů:

Firma Propec spol. s r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

Firma Propec spol. s r.o. vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Firmou Propec spol. s r.o. a také významně zefektivní poskytování služeb.

Firma Propec spol. s r.o. dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle firmy Propec spol. s r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli firmy Propec spol. s r.o., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Firma Propec spol. s r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je firmou Propec spol. s r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje firma Propec spol. s r.o. i od Zpracovatelů osobních údajů.

Firma Propec spol. s r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o Zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Firma Propec spol. s r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že firma Propec spol. s r.o. nebo smluvní Zpracovatel firmy Propec spol. s r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

Nařízení GDPR

Firma Propec spol. s r.o. si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR"), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.
subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.
zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.
příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.
zákazník - zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má firma Propec spol. s r.o. uzavřen smluvní vztah.
provozní údaje - provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb.
lokalizační údaje - lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifi­kaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen.
zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
veřejná evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cookies

Vaše soukromí je pro nás důležité

Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.

 

Podrobnosti a změna předvoleb je možná ZDE.


Nejenom prací a keramikou je člověk živ ...

PROPEC s.r.o., Pražská 691, 250 82 Úvaly, CZECH REPUBLIC, mobil: +420 281 981 572, e-mail: propec@volny.cz, e-mail pro e-shop: propec2@volny.cz


2002 - 2024 © PROPEC s.r.o. | potřeby pro keramické dílny | www.propec.cz | GDPR