Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

POTŘEBY PRO KERAMICKÉ DÍLNY

Kamenná prodejna v Úvalech ale i pohodlný e-shop.

Registrace   |   Přihlášení   |   <strong>CZ</strong> / EN   |    +420 281 981 572

Rady pro začínající keramikyProgram pro školyZvýhodněné balíčkyKatalog ke stažení (PDF)

Úvod  » obchodní podmínky  » obchodní podmínky pro kamenný obchod


Obchodní podmínky pro kamenný obchod


Všeobecné obchodní podmínky pro kamenný obchod

Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti PROPEC spol. s r.o., se sídlem Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82, IČ: 489 51 609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29821 (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží zaměřeného na potřeby pro keramické dílny, ke kterému dochází v obchodních prostorách prodávajícího (dále též „kamenná prodejna prodávajícího“).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě uzavření kupní smlouvy v kamenné prodejně prodávajícího f. Propec spol. s r.o. na adrese Pražská 691, 250 82 Úvaly.

1.2. Smluvními stranami kupní smlouvy jsou na jedné straně prodávající, a na straně druhé kupující – osoba, která zakoupí zboží v kamenné prodejně prodávajícího.

1.3. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. Tato ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím dále upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v případě kupujícího - spotřebitele též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Tyto VOP jsou veřejně přístupné v prostorách kamenné prodejny prodávajícího, na webových stránkách prodávajícího a kupující svým podpisem potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami předem seznámil.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodávajícího.

2.2. Objednávka zboží v kamenné prodejně prodávajícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímu uzavření dojde akceptací objednávky prodávajícím.

2.3. Prodávající má možnost žádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky (zejména v případě výše kupní ceny, nákladů na dopravu či množství objednaného zboží). V případě, že kupující dodatečně objednávku nepotvrdí, může prodávající od smlouvy odstoupit.

2.4. Neujednaly-li si smluvní strany v kupní smlouvě takovou náležitost, jež si sjednat měli, hledí se na takovou smlouvu dle § 1726 OZ jako na uzavřenou, lze-li zvláště k přihlédnutím k jejich následnému chování předpokládat, že by takovou smlouvu ujednali i bez této náležitosti. To však neplatí v případě, že takovou námitku kterákoliv ze stran vznesla již v době uzavírání smlouvy.

2.5. Prodávající vylučuje dle § 1740 odst. 3 OZ možnost přijetí nabídky s dodatkem či jakoukoliv odchylkou.

2.6. Prodávající je oprávněn a současně povinen plnit pouze objednávky ohledně zboží a jeho provedení, jež nabízí ve své kamenné prodejně, a to s výjimkou možnosti vyčerpání zásob či neschopnosti plnit.

2.7. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn před uzavřením kupní smlouvy.

 

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží. Kupující může uhradit kupní cenu:

a) platbou kartou či platbou v hotovosti při převzetí zboží v obchodních prostorách prodávajícího.

b) Po předchozím schválení prodávajícím je možné dodání zboží na fakturu se splatností 14 dnů.

3.2. Prodávající sjednává kupní smlouvu s výhradou vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit. V případě vyprodání zásob či ztráty schopnosti plnit je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.3. Cena zboží je uváděna včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.

3.4. Prodávající vystaví, je-li to v obchodním styku obvyklé nebo na základě právních předpisů kupujícímu, fakturu – daňový doklad nebo prodejku – daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Prodávající přiloží k daňovému dokladu tyto VOP.

3.5. Kupující nabývá vlastnictví zboží úplným zaplacením kupní ceny.

 

4. Práva z vadného plnění

4.1. Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží (blíže reklamační řád v bodě 7.). Toto neplatí u zboží, u kterého z povahy věci vyplývá, že je lze použít pouze po kratší dobu než 24 měsíců a v této kratší době je možné rovněž uplatnit práva z vadného plnění. U takového zboží je doba, po kterou je lze použít, uvedena v popisu zboží, na jeho obalu či návodu k jeho použití. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

4.2. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí věci kupujícím nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

4.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamací učiněnou v obchodních prostorách prodávajícího.

4.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že:

a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.5. Projeví-li se vada zboží v prvních šesti měsících od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nejde-li o zboží prodávané podnikateli při jeho podnikatelské činnosti.

 

5. Reklamační řád

5.1. Prodávající je oprávněn reklamaci zboží zamítnout zejména:

a) bylo-li používáno k jiným než určeným účelům, přičemž používáním zboží k jiným než určeným účelům se rozumí rovněž použití zboží v daných provozních podmínkách, pro které bylo dané zboží nevhodně zvoleno při koupi;

b) v případech úpravy a zásahu do struktury výrobku,

c) v případech běžného opotřebení,

d) udržovaného, používaného a provozovaného v rozporu s návodem,

e) v případech zanedbaní alespoň základní péče o výrobek nebo

f) při způsobení mechanického poškození vzniklého neopatrnou manipulací s výrobkem.

5.2. Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně zapáchající a to dle dikce zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, jinak je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

5.3. Údržba zboží musí probíhat v souladu s návodem přiloženém k danému zboží.

5.4. K reklamovanému zboží kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokáže zakoupení zboží u prodávajícího.

5.5. Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci hradí vždy kupující, v případě uznané reklamace bude kupujícímu kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. V případě neoprávněné reklamace budou veškeré náklady spojené s reklamací přeneseny na kupujícího.

5.6. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení do 30-ti dnů od přijetí reklamace prostřednictvím reklamačního protokolu, který bude zaslán kupujícímu nebo předán kupujícímu v obchodních prostorách prodávajícího.

5.7. Prodávající doporučuje kupujícím, aby zboží při prvním použití nakoupili v menším množství a provedli jeho vyzkoušení v testovacím provozu v podmínkách kupujícího a k zamýšleným účelům. V opačném případě nelze vyloučit oprávněné zamítnutí případné reklamace ve smyslu odst. 5.1 písm. (a) VOP.

5.8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží způsobené v souvislosti s jeho obvyklými funkčními vlastnostmi a za škody vyplývající z neodborného používání zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi či chybnou manipulací. Škody tohoto charakteru nelze považovat za škody způsobené v důsledku vad zboží a nevztahuje se tak na ně odpovědnost prodávajícího

 

6. Ostatní a závěrečná sdělení

6.1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právním řádem. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6.2. Provozovatel je oprávněn změnit tyto VOP. O změně je prodávající povinen informovat na webovém rozhraní a přímo v obchodních prostorách prodávajícího, a to takovou formou, aby se kupující mohl se změnou VOP seznámit. Na již uzavřené kupní smlouvy se použijí ustanovení VOP platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

6.3. S jakoukoliv stížností či dotazem se kupující může obrátit na propec@volny.cz.

6.4. Kontaktní údaje prodávajícího: PROPEC spol. s r. o., Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82, bankovní spojení ČR: 8988359/0800. IČ:48951609, DIČ:CZ48951609

6.5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se smluvní vztah českým právním řádem.

6.6. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení obchodní podmínek nezakládá neplatnost VOP jako celku. Na takové místo nastupuje ustanovení, jež se co nejvíce neplatnému či neúčinnému ustanovení přibližuje.

6.7. Tyto VOP nabývají platnosti zveřejněním.

 

PROPEC spol. s r.o.


Nejenom prací a keramikou je člověk živ ...

PROPEC s.r.o., Pražská 691, 250 82 Úvaly, CZECH REPUBLIC, mobil: +420 281 981 572, e-mail: propec@volny.cz, e-mail pro e-shop: propec2@volny.cz


2002 - 2024 © PROPEC s.r.o. | potřeby pro keramické dílny | www.propec.cz | GDPR