Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

POTŘEBY PRO KERAMICKÉ DÍLNY

Kamenná prodejna v Úvalech ale i pohodlný e-shop.

Registrace   |   Přihlášení   |   <strong>CZ</strong> / EN   |    +420 281 981 572

Rady pro začínající keramikyProgram pro školyZvýhodněné balíčkyKatalog ke stažení (PDF)

Úvod  » obchodní podmínky  » obchodní podmínky pro www


Obchodní podmínky pro www


Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod.

Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti PROPEC spol. s r.o., se sídlem Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82, IČ: 489 51 609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29821 (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží zaměřeného na potřeby pro keramické dílny. Toto zboží je specifikováno na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.propec.cz a lze je zakoupit prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na těchto webových stránkách, který obsahuje souhlas kupujícího s těmito obchodními podmínkami (dále jen „webové rozhraní“).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní prodávajícího.

1.2. Smluvními stranami kupní smlouvy jsou na jedné straně prodávající, a na straně druhé kupující – osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím webového rozhraní. K uzavření kupní smlouvy dochází podáním objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím.

1.3. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. Tato ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím dále upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v případě kupujícího - spotřebitele též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na webovém rozhraní a současně je kupující obdrží v příloze potvrzení objednávky na jím uvedenou emailovou adresu. Daňový doklad obdrží kupující při převzetí zboží.

1.8. Podáním objednávky kupující souhlasí s těmito VOP. Rovněž také stvrzuje seznámení s těmito podmínkami, jakož i s reklamačním řádem. Všechny objednávky podané kupujícím jsou závazné.

 

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodávajícího.

2.2. Kupující je povinen vyplnit objednávkový formulář, zejména způsob dopravy, způsob platby a dodací údaje. Objednávku kupující učiní v momentě, kdy odešle vyplněný objednávkový formulář prostřednictvím elektronické pošty na adresu propec@volny.cz nebo vyplněnou objednávku doručí osobně nebo poštou na adresu sídla prodávajícího. Do tohoto okamžiku může kupující měnit jím vyplněné údaje.

2.3. Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímu uzavření dojde zasláním potvrzení o vyřízení objednávky na emailovou adresu zadanou kupujícím.

2.4. Prodávající má možnost žádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky (zejména v případě výše kupní ceny, nákladů na dopravu či množství objednaného zboží). V případě, že kupující dodatečně objednávku nepotvrdí, může prodávající od smlouvy odstoupit.

2.5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

2.6. Neujednaly-li si smluvní strany v kupní smlouvě takovou náležitost, jež si sjednat měli, hledí se na takovou smlouvu dle § 1726 OZ jako na uzavřenou, lze-li zvláště k přihlédnutím k jejich následnému chování předpokládat, že by takovou smlouvu ujednali i bez této náležitosti. To však neplatí v případě, že takovou námitku kterákoliv ze stran vznesla již v době uzavírání smlouvy.

2.7. Prodávající vylučuje dle § 1740 odst. 3 OZ možnost přijetí nabídky s dodatkem či jakoukoliv odchylkou.

2.8. Prodávající je oprávněn a současně povinen plnit pouze objednávky ohledně zboží a jeho provedení, jež zobrazuje na svém webovém rozhraní, a to s výjimkou možnosti vyčerpání zásob či neschopnosti plnit.

2.9. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky a to ještě před jejím závazným potvrzením. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze – pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy.

 

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží. Kupující může uhradit kupní cenu:

a) dobírkou (v hotovosti nebo platební kartou - u přepravní služby GLS),

b) elektronickým převodem – příkazem (na základě zálohové faktury),

c) platbou kartou či platbou v hotovosti při převzetí zboží v obchodních prostorách prodávajícího.

d) Po předchozím schválení prodávajícím je možné zaslání zboží na fakturu se splatností 14 dnů.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cena zahrnuje i náklady spojené s dodáním a balením zboží, není-li dále stanoveno jinak.

3.3. Kupující svůj závazek uhradit kupní cenu splní v případě bezhotovostního převodu či platby kartou v okamžiku připsání peněz na účet prodávajícího, v případě platby dobírkou zaplacením peněz přepravnímu doručovateli.

3.4. V případě platby dobírkou je kupní cena splatná převzetím zboží, v případě bezhotovostního převodu či platnou kartou je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. Prodávající sjednává kupní smlouvu s výhradou vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit. V případě vyprodání zásob či ztráty schopnosti plnit je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.6. Cena zboží je uváděna včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.

3.7. Poštovné a balné se liší v závislosti na zvoleném způsobu dopravy či balení.

3.8. Prodávající vystaví, je-li to v obchodním styku obvyklé nebo na základě právních předpisů kupujícímu, fakturu – daňový doklad nebo prodejku – daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH.

3.9. Kupující nabývá vlastnictví zboží úplným zaplacením kupní ceny.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávky na webovém rozhraní prodávajícího i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2. Kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy uvedeném v bodě 4.1vyplní návratový formulář umístěný na webovém rozhraní prodávajícího, uvede číslo účtu, kam žádá zaslat zpět uhrazenou kupní cenu zboží a vyplněný formulář zašle spolu se zbožím a kopií původní faktury jako obyčejnou pojištěnou zásilku bez dobírky na adresu PROPEC spol. r. o., Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82.

4.3. Kupující není však oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno speciálně pro jeho osobu na jeho přání.

4.4. Kupující je povinen v případě bodu 4.1. zaslat/předat dodané zboží zpět prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající zašle kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od převzetí a kontrole vráceného zboží. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.5. Kupující je povinen zboží vrátit nepoškozené, a pokud je to možné, i v původním obalu. Finanční vyjádření míry poškození zboží či obalu vzniklé nakládáním ze strany kupujícího je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti kupní ceně, kterou má zaslat zpět kupujícímu.

4.6. Přímé náklady na vrácení zboží po odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel. Nemůže-li být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel náklady v maximální odhadované výši 3.000,-Kč.

4.7. Kupující - podnikatel není oprávněn od smlouvy odstoupit dle bodu 4.1.; na odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

 

5. Přeprava

5.1. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu zboží. V případě, že dojde k poškození, oznámí to neprodleně kupující přepravci a sepíše s ním reklamační protokol.

5.2. Kupující není povinen zboží přijmout a uhradit kupní cenu, je-li zde zřejmý zásah do obalu a zboží ze strany třetí osoby.

5.3. Sjednal-li si kupující s prodávajícím specifické místo dodání zboží, nese kupující rizika a s tím spojené případné další náklady.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6. Dopravné a balné

 

6.1. Balíček do 35kg - expresní balíková služba GLS

Možnost zaslání sortimentu expresní balíkovou službou GLS. Přes službu GLS neposíláme: keramické desky, velké sádrové formy, licí hmoty - hrozí rozbití/rozlití. Objednávejte přes E-shop nebo objednávku zasílejte na propec@volny.cz.

 

Důležité: Pokud objednáváte přes e-mail, uveďte přesnou adresu, telefon, druh zboží (přesné označení) a objednávané množství. Zboží zasíláme převážně na dobírku, GLS zásilku doručí následující den po odeslání. Můžete si tedy zvolit den doručení, aby někdo mohl zásilku převzít. Cena poštovného záleží na váze a obtížnosti zabalení.

 

Orientační ceník přepravy GLS (včetně DPH):

 

hmotnost do   2 kg - 140,- Kč

hmotnost do   5 kg - 160,- Kč

hmotnost do 10 kg - 180,- Kč

hmotnost do 20 kg - 200,- Kč

hmotnost do 31 kg - 240,- Kč

hmotnost do 60 kg - 450,- Kč

 

Balíček do 31 kg - možnost poslat více balíků najednou. Doběrečné je zahrnuto v ceně.

 

Důležité: Převzetí zásilky

Každý je povinen si zkontrolovat zásilku při převzetí. Jakékoliv poškození (porušené/zničené obaly ) zapište do přepravního listu. Jakékoliv pozdější reklamace dopravce neuznává.

 

6.2. Zásilka na paletě – dopravní služba DACHSER nebo dopravní služba PST CLC

Větší zásilky zasíláme na paletě, cena se odvíjí od vzdálenosti a hmotnosti zásilky.

 

Orientační ceník přepravy (včetně DPH):

Zóna 

do 100kg

včetně palety (10kg)

do 200kg

včetně palety (10kg)

do 500kg

včetně palety (10kg)

do 1000 kg

včetně palety (10kg)

Praha

+ středočeský kraj 

600 Kč vč.DPH

DACHSER

780 Kč vč.DPH

DACHSER

1100 Kč vč.DPH

PST CCL, a.s.

1800 Kč vč.DPH

DACHSER

Ostatní kraje ČR 

920 Kč vč.DPH

DACHSER 

1000 Kč vč.DPH

PST CCL, a.s.

1050 Kč vč.DPH

PST CCL, a.s.

1850 Kč vč.DPH

PST CCL, a.s.

Slovensko 

NA POPTÁVKU

DACHSER

NA POPTÁVKU

DACHSER

NA POPTÁVKU

DACHSER

NA POPTÁVKU

DACHSER

Other countries

only for inquiry

DACHSER company

only for inquiry

DACHSER company

only for inquiry

DACHSER company

only for inquiry

DACHSER company

 

Orientační ceník dopravy (včetně DPH) od společnosti GLS:

Ceny jsou pouze orientační - cena se bude měnit dle aktuálního kurzu.

Approximate price list of transport - the price will change according to the current exchange rate.

 

Země 

< 5kg

< 10kg

< 20kg

< 31kg

Slovakia 

10 EUR

12 EUR

17 EUR

20 EUR

Poland

10 EUR

12 EUR

17 EUR

20 EUR

Austria, Germany, Hungary

16 EUR

18 EUR

21 EUR

26 EUR

Belgium, Denmark, Croatia,

Luxembourg, Netherlands

18 EUR

21 EUR

26 EUR

28 EUR

Estonia, Lithuania, Latvia,

Romania, Slovenia

21 EUR

26 EUR

28 EUR

30 EUR

Bulgaria, France, Italy,

Sweden

24 EUR

29 EUR

31 EUR

33 EUR

Spain, Portugal

27 EUR

31 EUR

33 EUR

35 EUR

Finland, Switzerland, Ireland,

Lichtenstein, Norway

30 EUR

33 EUR

35 EUR

38 EUR

Greece

32 EUR

62 EUR

105 EUR

150 EUR

 

Důležité: Převzetí zásilky

Každý je povinen si zkontrolovat zásilku při převzetí. Jakékoliv poškození (porušené/zničené obaly ) zapište do přepravního listu. Jakékoliv pozdější reklamace dopravce neuznává.

  

7. Práva z vadného plnění

7.1. Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží (blíže reklamační řád v bodě 7.). Toto neplatí u zboží ze sortimentu prodávajícího, u kterého z povahy věci vyplývá, že je lze použít pouze po kratší dobu než 24 měsíců a v této kratší době je možné rovněž uplatnit práva z vadného plnění (např. keramická hlína, válečky do pecí apod.). U takového zboží je doba, po kterou je lze použít, uvedena v popisu zboží, na jeho obalu či návodu k jeho použití. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

7.2. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí věci kupujícím nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na webovém rozhraní prodávajícího.

7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že:

a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.5. Projeví-li se vada zboží v prvních šesti měsících od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

8. Reklamační řád

8.1. Prodávající je oprávněn reklamaci zboží zamítnout zejména:

a) bylo-li používáno k jiným než určeným účelům, přičemž používáním zboží k jiným než určeným účelům se rozumí rovněž použití zboží v daných provozních podmínkách, pro které bylo dané zboží nevhodně zvoleno při koupi;

b) v případech úpravy a zásahu do struktury výrobku,

c) v případech běžného opotřebení,

d) udržovaného, používaného a provozovaného v rozporu s návodem,

e) v případech zanedbaní alespoň základní péče o výrobek nebo

f) při způsobení mechanického poškození vzniklého neopatrnou manipulací s výrobkem.

8.2. Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně zapáchající a to dle dikce zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, jinak je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

8.3. Údržba zboží musí probíhat v souladu s návodem přiloženém k danému zboží.

8.4. K reklamovanému zboží kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokáže zakoupení zboží u prodávajícího.

8.5. Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci hradí vždy kupující, v případě uznané reklamace bude kupujícímu kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. V případě neoprávněné reklamace budou veškeré náklady spojené s reklamací přeneseny na kupujícího.

8.6. O obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží bude kupující informován prostřednictvím zadané emailové adresy.

8.7. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení do 30-ti dnů od přijetí reklamace prostřednictvím reklamačního protokolu, který bude zaslán kupujícímu na jím zadanou emailovou adresu.

8.8. Prodávající doporučuje kupujícím, aby zboží při prvním použití nakoupili v menším množství a provedli jeho vyzkoušení v testovacím provozu v podmínkách kupujícího a k zamýšleným účelům. V opačném případě nelze vyloučit oprávněné zamítnutí případné reklamace ve smyslu odst. 7.1 písm. (a) VOP.

8.9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží způsobené v souvislosti s jeho obvyklými funkčními vlastnostmi a za škody vyplývající z neodborného používání zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi či chybnou manipulací. Škody tohoto charakteru nelze považovat za škody způsobené v důsledku vad zboží a nevztahuje se tak na ně odpovědnost prodávajícího.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Tyto VOP shrnují základní zásady a principy nakládání s osobními údaji, přičemž jsou koncipovány v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů. V žádném případě se údaje neposkytují třetí straně.

9.2. Vyplněním objednávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní prodávajícího dává kupující souhlas se zařazením poskytnutých údajů (jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, emailové adresy, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla) do databáze prodávajícího s možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, pro reklamní a marketingovou činnost a pro zasílání informačních a obchodních sdělení kupujícímu.

9.3. Provozovatel dbá dle § 10 výše uvedeného zákona o to, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života kupujícího.

9.4. Dle § 12 odst. 1 výše uvedeného zákona má kupující právo požádat prodávajícího o to jakým způsobem je s jeho údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět.

9.5. Kupující má právo své osobní údaje kdykoliv změnit ve svém zákaznickém účtu na webovém rozhraní.

9.6. Kupující má právo na vymazání nebo provedení úpravy svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Žádost musí být zaslána písemnou formou na adresu PROPEC spol. s r.o., Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82 nebo elektronickou formou na e-mail: propec@volny.cz a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu.

 

10. Ostatní a závěrečná sdělení

10.1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právním řádem. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.2. Provozovatel je oprávněn změnit tyto VOP. O změně je prodávající povinen informovat na webovém rozhraní, a to takovou formou, aby se kupující mohl se změnou VOP seznámit.

10.3. Kupující jsou oprávněni odmítnout jakoukoliv změnu těchto VOP, a to tak, že neprodleně zašlou na email prodávajícího svůj nesouhlas. Kupující jsou v případě nesouhlasu se změnou VOP oprávněni odstoupit od uzavřených kupních smluv.

10.4. S jakoukoliv stížností či dotazem se kupující může obrátit na propec@volny.cz. Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je prodávajícím archivována elektronicky a není přístupná.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: PROPEC spol. s r. o., Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82, bankovní spojení ČR: 8988359/0800. IČ:48951609, DIČ:CZ48951609

10.6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se smluvní vztah českým právním řádem.

10.7. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení obchodní podmínek nezakládá neplatnost VOP jako celku. Na takové místo nastupuje ustanovení, jež se co nejvíce neplatnému či neúčinnému ustanovení přibližuje.

10.8. Tyto VOP nabývají platnosti zveřejněním.

 

PROPEC spol. s r.o.

 


Nejenom prací a keramikou je člověk živ ...

PROPEC s.r.o., Pražská 691, 250 82 Úvaly, CZECH REPUBLIC, mobil: +420 281 981 572, e-mail: propec@volny.cz, e-mail pro e-shop: propec2@volny.cz


2002 - 2024 © PROPEC s.r.o. | potřeby pro keramické dílny | www.propec.cz | GDPR